نوع نشریه :

شاپاچاپی:

صاحب امتیاز:پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر فاطمه طباطبائی

سردبیر: دکتر فاطمه طباطبائی

مدیر اجرایی: مهدی امینی

تلفن: 02151085023

فکس: 55235661

آدرس: تهران، آزادراه خلیج فارس، جنب عوارضی تهران-قم،حرم امام خمینی (س)، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، دفتر نشریات، اتاق 707

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-124 

5. قیامت در عرفان (قیامت آفاقی و انفسی)

صفحه 87-104

اکرم فقهی نجف آبادی؛ فاطمه طباطبایی