نوع نشریه : علمی تخصصی

شاپاچاپی:

صاحب امتیاز:پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر فاطمه طباطبائی

سردبیر: دکتر فاطمه طباطبائی

مدیر اجرایی: دکتر محمد رودگر

تلفن: 02151085023

فکس: 55235661

آدرس: تهران، آزادراه خلیج فارس، جنب عوارضی تهران-قم،حرم امام خمینی (س)، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، دفتر نشریات، اتاق 707

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-121 

1. رابطه عرفان و جامعه شناسی

صفحه 1-25

علی محمد حاضری؛ لیلا بیات


4. زبان عرفانی در توصیف اسماء الاهی در بیان امام خمینی

صفحه 63-85

مرضیه کسرایی فر؛ مسعود صادقی؛ حسن مهدی پور