راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله
1. محتوای مقاله در جهت هدف ها و موضوع های مرتبط با عرفان باشد.
2. مقاله، حاصل مطالعات، تجارب و پژوهش های نظام مند و معتبر نویسنده (نویسندگان) باشد.
3. مقاله، دارای اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشد.
4. مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش تدوین شده باشد.
راهنمای نگارش مقاله
الف) ساختار مقاله شامل موارد زیر باشد:
1. عنوان مقاله
2. نام و نام خانوادگی نویسندگان (مرتبه علمی، محل خدمت و رایانامه در پانوشت آورده شود).
3. چکیده مقاله حداکثر 200 کلمه
4. واژگان کلیدی (پنج تا ده واژه)
5. متن مقاله شامل: مقدمه، بررسی ادبیات، روش پژوهش، ارائۀ یافته ها، بحث و نتیجه و حداکثر 7500 واژه باشد.
6. منابع فارسی و لاتین
ب) ارجاعات
1. برای ارجاع به منابع و مآخذ، در متن مقاله آن ها داخل پرانتز، در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شود، به شکل زیر قرار داده شوند: 
الف) منابع فارسی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شماره جلد: شمارۀ صفحه)؛ مثال: (طباطبایی، 1383، ج3: 127)
ب) منابع لاتین: ( شماره صفحه: شمارۀ جلد، سال نشر، نام خانوادگی مولف) آورده شود.
2. تمام توضیحات اضافی با عنوان پی نوشت ها در انتهای مقاله آورده شود.
ج) شیوۀ تنظیم منابع
کتاب
نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (تاریخ انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.
در صورتی که منبع بیش از یک نویسنده داشته باشد:
نام خانوادگی، نام کوچک، نام کوچک و نام خانوادگی نویسنده دوم و...، (تاریخ نشر)، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.
مقاله
1. نام خانوادگی، نام کوچک. (تاریخ انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره(سال چندم) ، شماره نشریۀ، شماره صفحات.
نکات دیگر
1. مقاله در محیط word تحریر و دونسخه همراه با لوح فشرده از آن به دفتر مجله و یا از طریق رایانامه ارسال شود.
2. نگارش مقاله بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی صورت گیرد.
3. مقاله پیش تر در نشریه ای دیگر چاپ نشده و یا برای انتشار به جایی واگذار نشده باشد.
4. مقاله دریافت شده به نویسنده بازگردانیده نمی شود.
5. جق ویرایش و تلخیص مقال های پذیرفته شده برای مجله محفوظ است.
6. مسئولیت نظرات علمی ارائه شده در مقالات با نویسنده می باشد.

شرایط پذیرش مقاله
1. محتوای مقاله در جهت هدف ها و موضوع های مرتبط با عرفان اسلامی باشد.
2. مقاله، حاصل مطالعات، تجارب و پژوهش های نظام مند و معتبر نویسنده (نویسندگان) باشد.
3. مقاله، دارای اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشد.
4. مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش تدوین شده باشد.
راهنمای نگارش مقاله
الف) ساختار مقاله شامل موارد زیر باشد:
1. عنوان مقاله
2. نام و نام خانوادگی نویسندگان (مرتبه علمی، محل خدمت و رایانامه در پانوشت آورده شود).
3. چکیده مقاله حداکثر 200 کلمه
4. واژگان کلیدی (پنج تا ده واژه)
5. متن مقاله شامل: مقدمه، بررسی ادبیات، روش پژوهش، ارائۀ یافته ها، بحث و نتیجه و حداکثر 7500 واژه باشد.
6. منابع فارسی و لاتین
ب) ارجاعات
1. برای ارجاع به منابع و مآخذ، در متن مقاله آن ها داخل پرانتز، در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شود، به شکل زیر قرار داده شوند: 
الف) منابع فارسی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شماره جلد: شمارۀ صفحه)؛ مثال: (طباطبایی، 1383، ج3: 127)
ب) منابع لاتین: ( شماره صفحه: شمارۀ جلد، سال نشر، نام خانوادگی مولف) آورده شود.
2. تمام توضیحات اضافی با عنوان پی نوشت ها در انتهای مقاله آورده شود.
ج) شیوۀ تنظیم منابع
کتاب
نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (تاریخ انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.
در صورتی که منبع بیش از یک نویسنده داشته باشد:
نام خانوادگی، نام کوچک، نام کوچک و نام خانوادگی نویسنده دوم و...، (تاریخ نشر)، عنوان کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.
مقاله
1. نام خانوادگی، نام کوچک. (تاریخ انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره(سال چندم) ، شماره نشریۀ، شماره صفحات.
نکات دیگر
1. مقاله در محیط world تحریر و دونسخه همراه با لوح فشرده از آن به دفتر مجله و یا از طریق رایانامه ارسال شود.
2. نگارش مقاله بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی صورت گیرد.
3. مقاله پیش تر در نشریه ای دیگر چاپ نشده و یا برای انتشار به جایی واگذار نشده باشد.
4. مقاله دریافت شده به نویسنده بازگردانیده نمی شود.
5. جق ویرایش و تلخیص مقال های پذیرفته شده برای مجله محفوظ است.
6. مسئولیت نظرات علمی ارائه شده در مقالات با نویسنده می باشد.

 

نکات مهم:

نویسندگان محترم مقالات می بایست قبل از ارسال مقاله به نشریه، موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

۱-  مقاله را تنها با یک نام کاربری در سامانه ثبت نمایید.

۲- از ارسال مقاله به صورت چاپی، به ایمیل نشریه، ایمیل سردبیر و سایر اعضای هیأت تحریریه و همچنین تحویل مقاله به سایر مراجع پرهیز نمایید. این امر، باعث می شود مقاله شما برای پیگیری های بعدی دچار مشکلاتی شود. لذا، مقاله خود را فقط از طریق سامانه نشریه ارسال نموده و کد مربوطه را دریافت نمایید.

لازم به ذکر است، دفتر نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال پاسخگویی به مقالاتی که از طریق سامانه ارسال نشده باشند نخواهد داشت.

۳- تمامی فیلدهای مربوط به نویسندگان مقاله و همچنین چکیده انگلیسی، فارسی، واژگان کلیدی و ... را در سامانه به دقت تکمیل نمایید. درصورتی که اطلاعات نویسندگان در سامانه با فایل ارسال شده توسط نویسندگان مغایر باشد، مقاله به کمیته علمی ارسال نخواهد شد. (به عنون مثال اگر در فایل مقاله نام سه نفر نویسنده ذکر شده است در سامانه نیز می بایست نام سه نفر نویسنده به همراه مشخصات علمی کامل درج شده باشد).

4- نویسنده مسئول (نویسنده اول) در این نشریه، فردی است  که عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری باشد. لذا دانشجویان محترم دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نوشتن نام خود به عنوان نویسنده مسئول (نویسنده اول) خودداری نمایند.

لازم به ذکر است، دانشجویان محترم می توانند خود را به عنوان عهده دار مکاتبات (و نه نویسنده مسئول) معرفی نمایند.

5-فقط مقالاتی به کمیته علمی ارسال می‌شوند که چارچوب اصلی یک مقاله علمی را داشته باشند و کلیه مواردی که در این راهنما به آن‌ها اشاره‌شده است را رعایت نموده باشند. لذا مقالاتی که فاقد چکیده، کلیدواژه، نتیجه‌گیری و منابع و... باشند به کمیته علمی ارسال نخواهند شد. همچنین مقاله‌ای که نویسنده مسئول آن عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری نباشد به دلیل عدم احراز شرایط اولیه، بایگانی خواهد شد.

فقط مقالاتی به کمیته علمی ارسال می‌شوند که چارچوب اصلی یک مقاله علمی را داشته باشند و کلیه مواردی که در این راهنما به آن‌ها اشاره‌شده است را رعایت نموده باشند. لذا مقالاتی که فاقد چکیده، کلیدواژه، نتیجه‌گیری و منابع و... باشند به کمیته علمی ارسال نخواهند شد. همچنین مقاله‌ای که نویسنده مسئول آن عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری نباشد به دلیل عدم احراز شرایط اولیه، بایگانی خواهد شد.

 

فقط مقالاتی به کمیته علمی ارسال می‌شوند که چارچوب اصلی یک مقاله علمی را داشته باشند و کلیه مواردی که در این راهنما به آن‌ها اشاره‌شده است را رعایت نموده باشند. لذا مقالاتی که فاقد چکیده، کلیدواژه، نتیجه‌گیری و منابع و... باشند به کمیته علمی ارسال نخواهند شد. همچنین مقاله‌ای که نویسنده مسئول آن عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری نباشد به دلیل عدم احراز شرایط اولیه، بایگانی خواهد شد.

فقط مقالاتی به کمیته علمی ارسال می‌شوند که چارچوب اصلی یک مقاله علمی را داشته باشند و کلیه مواردی که در این راهنما به آن‌ها اشاره‌شده است را رعایت نموده باشند. لذا مقالاتی که فاقد چکیده، کلیدواژه، نتیجه‌گیری و منابع و... باشند به کمیته علمی ارسال نخواهند شد. همچنین مقاله‌ای که نویسنده مسئول آن عضو هیأت علمی با حداقل رتبه استادیاری نباشد به دلیل عدم احراز شرایط اولیه، بایگانی خواهد شد.

 

از همراهی و همکاری کلیه اساتید ارجمند و دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی سپاسگزاریم.

در ضمن در لینک زیر فیلم آموزشی  نحوه ارسال مقاله از طریق سامانه آورده شده است.

https://www.aparat.com/v/K5dP9