درباره نشریه

پروانه ی این نشریه بر اساس شماره ی ثبت 80874 در تاریخ 1396/10/18به صورت دو فصلنامه ( دو بار در سال)  صادر شده است و دارای اعتبار علمی تخصصی است.