فرایند پذیرش مقالات

مقاله پس از دریافت از طرف سردبیر مجله بررسی می شود و مقالاتی که به نظر ایشان قابل بررسی است در جلسه هیأت تحریریه  مطرح می شود و مقالاتی که مورد تأیید قرار گرفت برای ارزیابی به دو داور داده می شود اگر از نظر هردو داور قابل چاپ بود به آن نامه پذیرش داده می شود و در نوبت چاپ قرار می گیرد ولی اگر یکی از داوران مقاله را رد کند و داور دیگر بپذیرد برای داور سوم فرستاده می شود و نظر داور سوم تعیین کننده است.