اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فاطمه طباطبائی

دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، گروه عرفان اسلامی

tabatabai.fatameyahoo.com

سردبیر

فاطمه طباطبائی

عرفان دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، گروه عرفان اسلامی

tabatabai.fatameyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

شهرام پازوکی

فلسفه و عرفان استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، گروه ادیان و عرفان

shpazoukihotmail.com

محمد فنائی اشکوری

فلسفه، فلسفه دین، عرفان استاد، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

fanaei.irgmail.com

محمد مهدی گرجیان

فلسفه و عرفان اسلامی استاد دانشگاه باقرالعلوم

mm.gorjianyahoo.com

امیرعباس علیزمانی

فلسفه دین دانشیار دانشگاه تهران، گروه فلسفه ی دین

amir_alizamaniut.ac.ir

محمود یوسف ثانی

فلسفه، فلسفه اسلامی دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، گروه فلسفه اسلامی

yousefsaniyahoo.com

حسن سعیدی

عرفان اسلامی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، گروه ادیان و عرفان

دانشیار
h-saeidisbu.ac.ir

فاطمه طباطبائی

عرفان اسلامی دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، گروه عرفان اسلامی

tabatabai.fatameyahoo.com

حکیمه دبیران

ادبیات عرفانی دانشیار دانشگاه خوارزمی، گروه زبان و ادبیات فارسی

h-dabiiran4yahoo.com

منظر سلطانی

ادبیات عرفانی دانشیار دانشگاه خوارزمی، گروه زبان و ادبیات فارسی

soltani53yahoo.com

بیوک علیزاده

فلسفه اسلامی استادیار دانشگاه امام صادق، گروه فلسفه اسلامی

alizadusyahoo.com

حسن مهدی پور

عرفان اسلامی استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، گروه عرفان اسلامی

logos_57hotmail.com

محمد رودگر

عرفان اسلامی استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، گروه عرفان اسلامی

roodgargmail.com

رضا حسینی فر

عرفان اسلامی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه معارف اسلامی

rezahoseinifaryahoo.com

مدیر اجرایی

سید محمود صادقی

تصوف و عرفان اسلامی دکتری تصوف و عرفان اسلامی

sadeqi.sm355yahoo.com