داوران

 

 
شهرام پازوکی شهرام پازوکی
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
پست الکترونیکی: shpazouki[at]hotmail.com
 
 
محمد فنائی اشکوری محمد فنائی اشکوری
استاد
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، عرفان
پست الکترونیکی: fanaei.ir[at]gmail.com
 
 
محمد مهدی گرجیان محمد مهدی گرجیان
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان اسلامی
پست الکترونیکی: mm.gorjian[at]yahoo.com
 
 
امیرعباس علیزمانی امیرعباس علیزمانی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه دین
پست الکترونیکی: amir_alizamani[at]ut.ac.ir
 
 
محمود یوسف ثانی محمود یوسف ثانی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: yousefsani[at]yahoo.com
 
 
حسن سعیدی حسن سعیدی
دانشیار
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
وب سایت: دانشیار
پست الکترونیکی: h-saeidi[at]sbu.ac.ir
 
 
فاطمه طباطبائی فاطمه طباطبائی
استاد
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
پست الکترونیکی: tabatabai.fatame[at]yahoo.com
 
 
حکیمه دبیران حکیمه دبیران
استاد
رشته تخصصی: ادبیات عرفانی
پست الکترونیکی: h-dabiiran4[at]yahoo.com
 
 
منظر سلطانی منظر سلطانی
دانشیار
رشته تخصصی: ادبیات عرفانی
پست الکترونیکی: soltani53[at]yahoo.com
 
 
بیوک علیزاده بیوک علیزاده
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
پست الکترونیکی: alizadus[at]yahoo.com
 
 
حسن مهدی پور حسن مهدی پور
استادیار
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
پست الکترونیکی: logos_57[at]hotmail.com
 
 
محمد رودگر محمد رودگر
استادیار
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
پست الکترونیکی: roodgar[at]gmail.com
 
 
رضا حسینی فر رضا حسینی فر
استادیار
رشته تخصصی: عرفان اسلامی

پست الکترونیکی: rezahoseinifar[at]yahoo.com

 

 

 رضا الهی منش

استادیار

رشته تخصصی: کلام جدید (گرایش ادیان و عرفان)

پست الکتریکی: elahimanesh@chmail.ir

Image result for ‫دکتر هادی وکیلی‬‎

هادی وکیلی

دانشیار

رشته تخصصی: عرفان اسلامی

پست الکتریکی: drhvakili@gmail.com