اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه ی پژوهش های عرفانی، نشریه ای تخصصی در حوزه ی "عرفان" است، که پذیرای مقالات پژوهشی در حوزه های عرفان با رویکرد های زیر است:

1. رویکرد مطالعات نظری- فلسفی به عرفان

2. رویکرد مطالعات تاریخی به عرفان

3. رویکرد مطالعات میان رشته ای به عرفان

4. رویکرد مطالعات کارکردگرایانه به عرفان( تبیین جایگاه، ضرورت، و کارکرد عرفان در جهان مدرن)