حقیقت بهشت در نظام انسا نشناسی ابن عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران

2 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، تهران ایران

چکیده

 آیات قرآن و روایات ب یشمار درباره بهشت، نگا ههای کلامی، فلسفی
و عرفانی را ب هدنبال داشته است؛ چنانچه در دوره نخست عرفان اسلامی، بهشت
ب هعنوان سعادت غایی مطرح است، اما در دور ههای بعدی این نگاه ب هتدریج تغییر
یافته تا جایی که گاهی بهشت، حتی دوری از وصال حق تلقی م یشود. ازآنجاکه
در انسا نشناسی عرفانی اب نعربی، کمال و مقصود آفرینش، جنبه معرفتی دارد؛
بهشت نیز تفسیری انفسی و معرفتی م ییابد. در این نگرش، بهشت ب هعنوان اثر
لقای حق و تجلی رحمت تام الهی و ب همعنای ادراک وحدت حق و خلق، سعه
وجودی و ظهور حقیقت روحانی انسان مطرح م یشود. این گفتار در پی بررسی
حقیقت بهشت در راستای انسا نشناسی اب نعربی برآمده و مراتب بهشت را نیز به
تناظر مراتب وجودی انسان تبیین م یکند.

کلیدواژه‌ها