چیستی استعاذه و ارکان آن از منظر فخر رازی و امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

چکیده: قرآن، گاهی خود امر به استعاذه می کند و گاه، از استعاذه انبیاء و
اولیاء خود یاد می کند، لذا فهم چیستی استعاذه به خداوند مهم است تا در پناه
این فهم، چگونگی عمل به امر خداوند درباره استعاذه و نیز چرایی استعاذه
انبیاء و اولیاء به خداوند روشن گردد. ظاهراً اولین کسی که در تفسیر کبیر
خود به صورت مبسوط و با نظم خوبی به استعاذه، ارکان آن و مسائل پیرامون
پرداخته، فخر رازی است؛ طوری که صدرالمتألهین شیرازی، فیلسوف بزرگ
جهان اسلام در تفسیر خود- تحت تأثیر فخر رازی - مطالبی را خلاصه وار از
او نقل کرده است.
امام راحل نیز به صورت بسیار دقیق تر از دو اندیشور پیشین و همراه با
بیان چندین مطلب تازه، در آداب الصلوة و نیز سرالصلوة مطالب مهمی در
باب استعاذه بیان کرده اند که این مقاله سعی دارد آراء امام در این باب را
بازشناسی کند.

کلیدواژه‌ها