حضرت ابراهیم(ع) در عرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه عرفان مؤسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

چکیده

از منظر بسیاری از عارفان، حضرت ابراهیم)ع( پیامبری اولوالعزم است که در
سیری باطنی و با گذر از مقامات سلوکی به بالاترین مراتب کمالی دست یافت.
ابتعاد از خلق، اعتزال از پدر و مهاجرت از دیار شرک، رؤیت جذب هوار ملکوت
آسمان و زمین، سلوک عقلی و قلبی که در ضمن احتجاجات او قابل رهگیری
است، طی مقاماتی همچون انابه، احسان، فتوت، صدق، تسلیم و فنای در حق،
عبور از مرتبه رؤیت مظاهر و وصول به حق، گذر از مرتبه ایمان به مرتبه یقین
و اطمینان، وصول به مقام خلت و یافت مرتبه جمع تشبیه و تنزیه در معرفت به
صفات ثبوتی خداوند و نهایتا بعد از توفیق در همه آزمو نها و ابتلائات و ب هطور
خاص د لبردیدن از فرزند، نیل به مقام امامت ازجمله مقامات حضرت ابراهیم)ع(
است که در متون عرفانی مورد توجه خاص عارفان قرار گرفته است.
نویسنده این مقاله سعی دارد با توصیف و تحلیل کلمات عارفان در موارد
فو قالذکر، نوع نگاه عارفان به شخصیت و جریانات حیات حضرت ابراهیم)ع(
را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها