تبیین عشق الهی در عرفان اسلامی بر اساس فرازهایی از حدیث معراجیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه فرهنگیان

چکیده

عشق الهی از مهمترین مباحث عرفان بوده که زیر بنای سایر آموزه های آن قرار گرفته است. کم رنگ بودن نصوص دینی در این مهم، در  برابر شدت ظهور آن در متون عرفانی، آن را در حوزه ای چالش برانگیز نگاه داشته است. بنابراین رجوع به نصوص متقن روشی معقول برای تبیین مسئله است و حدیث معراجعه از این نمونه می باشد. بر طبق فرازهایی از آن که با سایر گزارش های دینی عرفانی همخوانی دارد، خداوند آغازگر عشقی است که آثاری به دنبال دارد و انسان را به تدریج تا فنا و بی خودی جلو برده و عشق و عاشق و معشوق را یکی می کند. این عشق زیربنای همه مقامات و حالات سالک است و هر منزلی در سایه آن توصیف و تحلیل می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده است . بر اساس یافته های تحقیق عشق غیر قابل تعریف بوده و فرایندی است که از اجتبا تا فنا پیش می رود و دو خبر معراجیه و قرب نوافل مبین این مهم هستند.

کلیدواژه‌ها