تحلیل انتقادی تناسخ در معنویت برای کودکان سبک کارن برگ، با تکیه بر آرای ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

کمتر از دو دهه است که آموزش­هایی معنوی با عنوان «معنویت برای کودکان»[1]، مشهور به SFK در امریکا به­وسیلة کارن برگ[2] پیگیری می­شود. این سبک، بر باورها و اصول کابالیستی که همان عرفان یهودی است، استوار می­باشد و همینک به چند زبان ترجمه شده و با هدف سرمایه­گذاری بر کودکان و در دست گرفتن آیندة جوامع و گسترش مبانی و باورهای یهودی در جهان، در مسیر ورود و گسترش به اکثر کشورهای جهان حتی جوامع مسلمان و شیعه قرار دارد. همین امر ضرورت و اهمیت پژوهشی با نگاهی عمیق و سنجشی دقیق بر باورها و اصول فکری این سبک نوظهور را دوچندان می­نماید.
مبانی و اصول کابالیستی، متعدد و گوناگون­اند که سنجش و تحلیل انتقادی هر یک پژوهشی جدا را می­طلبد؛ ازاین­رو پژوهش حاضر درصدد است تا بدون هیچ­گونه سوگیری، تناسخ باوری را که از لوازم آن انکار معاد است، بررسی و نقد کند و در این مسیر برای تحدید دامنه و افزایش دقت پژوهش، تمرکز بر آرای ملاصدرا قرار گرفته­است.
سؤال اصلی آن است که آیا تناسخی که در باورهای کابالایی مطرح شده و سبک معنویت برای کودکان کارن برگ بر این باورها و مبانی استوار است، همان بازگشت از فعلیت به قوه­ای است که ملاصدرا آن را محال عقلی می­داند یا کارن برگ در پی آن است تا بر اساس باورهای کابالایی خود، گونة دیگری از تناسخ را مطرح نماید؟
امید است پژوهش حاضر با پاسخ به این سؤال و نیز پژوهش­هایی که در آینده می­تواند بر متناقض بودن دیگر مبانی این سیستم صورت­ گیرد، ضعف مبانی فکری این سبک نوظهور را آشکار سازد، تا به میزان قابل توجهی از گسترش آن خصوصاً در جوامع اسلامی جلوگیری شود، همچنین امید است که این پژوهش و پژوهش­هایی از این قبیل، دستمایة متولیان امر قرار گیرد تا سبب تکامل معنوی و پیشرفت مثبت کودکان جوامع اسلامی به­عنوان مهم­ترین و حساس­ترین قشر هر جامعه و آینده­سازان شود.[1] Spirituality For Kids


[2]Karen Berg

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. قرآن کریم
  2. المسیری، عبدالوهاب، ۱۳۸3؛دایرة­المعارف یهود،صهیونیسم، مؤسسة فرهنگی و مطالعات و پژوهش­های تاریخ خاورمیانه، کنفرانس بین­المللی حمایت از انتفاضة فلسطین.
  3. خواجوی، محمد، 1389، ترجمة حکمت متعالیه در اسفار اربعه، تهران: انتشارات مولی.
  4. داورنیا، مریم؛ معنویت برای کودکان با تکیه بر آراء آیت­الله شاه­آبادی و امام خمینی(ره)، پایان­نامة دکتری به راهنمایی دکتر هادی وکیلی، پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، خرداد 1396.
  5. دقیقیان، شیرین‌دخت، 1378؛ نردبانی به آسمان، تهران: نشر ویدا.
  6. ذهبی، سید‌‌‌عباس، ۱۳۸۹؛ مقایسة رویکرد شیخ اشراق و ملاصدرا به مسألة تناسخ، اندیشه­های نوین دینی، سال ۶، شمارة ۲۱، صص ۳۳-.۵۸  
  7. زاهدی، زین­الدین(جعفر)، ۱۳۴۹؛ شرح منظومة فارسی، طبیعیات و روان­شناسی، قم: دارالعلم.
  8. سجادی، جعفر، ۱۳۷۵؛فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر.
  9. شولم، گرشوم، 1385؛جریانات بزرگ در عرفان یهودی، ترجمة فریدالدین رادمهر، تهران: انتشارات نیلوفر.
  10. صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، ۱۴۱۰ق؛ الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه،‌‌ قم: مکتبه­المصطفوی.
  11. ____________، ۱۳۶۶؛ الشواهدالربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران: انتشارات سروش.
  12. صلیبا، جمیل، ۱۳66؛فرهنگ فلسفی، ترجمة منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: انتشارات حکمت.
  13. طاهرزاده، اصغر، 1370؛معرفت­النفس و الحشر، روان­شناسی و معاد­شناسی‌اسلامی، اصفهان: انتشارات جنگل.
  14. فاضل تونی، محمدحسین، ۱۳۶۰؛ الهیات، تهران: انتشارات مولی.
  15. فرامرز‌قراملکی، احد و زهرا امّی، 1384؛‌ فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی، ویژه‌نامة فلسفه برای کودکان، صص 34-27.  
  16. کاظمی‌زاده، علیرضا، ۱۳۹۱؛ «بررسی تناسخ از دیدگاه سهروردی»، مطالعات معنوی، سال دوم، شمارة۶، صص ۱۵۱ تا166.
  17. مصلح، جواد، 1356؛علم ­لنفس یا روان‌شناسی صدرالمتألهین، ترجمه و تفسیر از سفر نفس اسفار ج ۲و۳، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
  18. مرادی، حسن، ۱۳۸۶؛ بررسی و نقد نظریة کارما از نگاه حکمت متعالیه، کتاب نقد، شمارة ۴۵، صص 272-247.
  19. مینایی، فاطمه،‌1383؛ تناسخ، دانش­نامة جهان اسلام، ویراستة غلامعلی‌حداد ‌عادل، تهران: شرکت افست.
  20. هروی، محمدشریف نظام­الدین احمد، ۱۳۶۳‌؛ انواریّه، مقدمه و تصحیح حسین ضیایی، چ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  21. یزدان‌پناه، سیدیدالله، 1392؛حکمت اشراق، گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی شیخ‌شهاب‌الدین سهروردی،
   چ سوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
   1. Berg, Karen, To be continued, (2012), Reincarnation and the purpose of our lives. Kabbalah publishing, An official of The kabbalah center international, Inc, printed in U.S.A.
   2. Berg ,Karen, your self sabotage,( 2015), printed U. S. A
   3. Giller,Pinchas, Reading the Zohar, (2001), the sacred Text of the Kabbalah, Oxford University press.
   4. www.spiritualityforkids.com
   5. www. Kabbalah.com (Karen-Berg)
   6. Mullasadra.org