نویسنده = فاطمه طباطبایی
قیامت در عرفان (قیامت آفاقی و انفسی)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 87-104

اکرم فقهی نجف آبادی؛ فاطمه طباطبایی