دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-134