نوع نشریه : علمی تخصصی

شاپاچاپی:

صاحب امتیاز:پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر فاطمه طباطبائی

سردبیر: دکتر فاطمه طباطبائی

مدیر اجرایی: دکتر محمد رودگر

تلفن: 02151085509

فکس: 55235661

آدرس: تهران، آزادراه خلیج فارس، جنب عوارضی تهران-قم،حرم امام خمینی (س)، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، دفتر نشریات، اتاق 707

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 1-110 

3. حقیقت بهشت در نظام انسا نشناسی ابن عربی

صفحه 33-52

مهدی فرحناکی مقدم؛ محمود یوسف ثانی


4. تحلیل مفهوم «نابینایی » در عرفان اسلامی

صفحه 53-74

سودابه حسین زاده اصل؛ حسن مهدی پور