تعداد مقالات: 26

1. تاثیرپذیری امام خمینی از سامانه سیر و سلوک در بیان قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

مجتبی بهرامی پور اصفهانی


2. تحلیل انتقادی تناسخ در معنویت برای کودکان سبک کارن برگ، با تکیه بر آرای ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-26

زینب برخورداری؛ سوده جعفری


3. مقام ذات و الوهیت حق نزد ابن عربی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

ذکریا بهارنژاد


4. سیر دگرگونی دیدگاه عطار نیشابوری نسبت به ابلیس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-48

شکرالله پورالخاص؛ بهروز مهری


6. ماهیت و موطن صور تمثل‌یافته در نظریة جزای تکوینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-72

رضا حسینی فر؛ سمیه امینی کهریزسنگی


7. کرامات اولیاء، بازشناسی و بازتعریف

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-75

محمد رودگر


8. عوامل رستن از خیال در سلوک عرفانی در آثار جلال‌الدّین مولوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-91

عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ سید حامد حسینی


9. عنوان گذاری و تحلیل فص ابراهیمی بر اساس شرح قیصری و جندی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-93

نرجس رودگر


10. روش‌شناسی و تحلیل و نقد دیدگاه فریتس مایر دربارة عوامل تعدد فرق تصوف

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-110

زینب خداداد؛ حسن مهدی پور


11. بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-112

حسن مهدی پور؛ محمد امین زارع؛ زهرا عبدالمحمدی


12. بررسی مضامین شعر عرفانی آقامحمدرضا قمشه‌ای

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-128

محمود شیخ


13. فطرت اصیل آدمی و ارتباط آن با اخلاق از دیدگاه امام خمینی و آبراهام مزلو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-141

هادی وکیلی؛ آیلار ملکی


14. مقام ذات و الوهیت حق نزد ابن عربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-15


15. رابطه عرفان و جامعه شناسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-25

علی محمد حاضری؛ لیلا بیات


16. مرگ‌اندیشی از منظر امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-39

مائده حسینی زاده؛ مسعود صادقی


17. درآمدی به طرح نظریه روح معنا به عنوان رهیافتی در زبان عرفان

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-44

زینب خداداد؛ هادی وکیلی


18. جامعیت وجودی انسان، شاخصه‌ای اساسی در عرفان شیعی (با تکیه بر عرفان ابن‌ترکه اصفهانی و ملاصدرا)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-61

علی درستکار؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان


20. تحلیل بازتاب فرهنگ و باورهای عرفانی اسلامی در رحل ایلخانی موجود در موزه متروپولیتن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-85

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده


21. زبان عرفانی در توصیف اسماء الاهی در بیان امام خمینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-85

مرضیه کسرایی فر؛ مسعود صادقی؛ حسن مهدی پور


22. قیامت در عرفان (قیامت آفاقی و انفسی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-104

اکرم فقهی نجف آبادی؛ فاطمه طباطبایی


23. بررسی و ارزیابی نظر ابن عربی پیرامون آیاتِ دال بر علم حادث الهی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-102

سید محمد موسوی؛ سیده زهرا موسوی بایگی


24. جایگاه «اعمال سالکانه» در دریافت «معرفت عرفانی» از منظر امام خمینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-121

الیاس نجاری؛ امیر جوان آراسته


25. تبیین عرفانی آیة 89 شورة شعراء و «قلب سلیم» و تطبیق آن بر سیر انفسی عارف

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

آیلار ملکی؛ رضا حسینی فر