کلیدواژه‌ها = علم حادث
بررسی و ارزیابی نظر ابن عربی پیرامون آیاتِ دال بر علم حادث الهی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 87-102

سید محمد موسوی؛ سیده زهرا موسوی بایگی