کلیدواژه‌ها = سبیل
تاثیرپذیری امام خمینی از سامانه سیر و سلوک در بیان قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-21

مجتبی بهرامی پور اصفهانی