نویسنده = ���������� �������������� ����������
آزادی اگزیستانسیال از منظر اروین یالوم و عین القضات همدانی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 117-132

سید محمود یوسف ثانی؛ بنفشه رضایی نیارکی