نویسنده = مهدی فرحناکی مقدم
حقیقت بهشت در نظام انسا نشناسی ابن عربی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 33-52

مهدی فرحناکی مقدم؛ محمود یوسف ثانی