نویسنده = ������������ ������ ����������
زبان عرفانی در توصیف اسماء الاهی در بیان امام خمینی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 63-85

مرضیه کسرایی فر؛ مسعود صادقی؛ حسن مهدی پور