نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. زبان عرفانی در توصیف اسماء الاهی در بیان امام خمینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-85

مرضیه کسرایی فر؛ مسعود صادقی؛ حسن مهدی پور


2. مرگ‌اندیشی از منظر امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-39

مائده حسینی زاده؛ مسعود صادقی