نویسنده = مسعود صادقی
زبان عرفانی در توصیف اسماء الاهی در بیان امام خمینی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 63-85

مرضیه کسرایی فر؛ مسعود صادقی؛ حسن مهدی پور


مرگ‌اندیشی از منظر امام محمد غزالی و شیخ احمد غزالی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 17-39

مائده حسینی زاده؛ مسعود صادقی