نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و موطن صور تمثل‌یافته در نظریة جزای تکوینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-72

رضا حسینی فر؛ سمیه امینی کهریزسنگی