نویسنده = �������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. زبان عرفانی در توصیف اسماء الاهی در بیان امام خمینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-85

مرضیه کسرایی فر؛ مسعود صادقی؛ حسن مهدی پور


2. روش‌شناسی و تحلیل و نقد دیدگاه فریتس مایر دربارة عوامل تعدد فرق تصوف

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-110

زینب خداداد؛ حسن مهدی پور