نویسنده = ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین عرفانی آیة 89 شورة شعراء و «قلب سلیم» و تطبیق آن بر سیر انفسی عارف

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-124

آیلار ملکی؛ رضا حسینی فر


2. ماهیت و موطن صور تمثل‌یافته در نظریة جزای تکوینی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-72

رضا حسینی فر؛ سمیه امینی کهریزسنگی