نویسنده = رضا حسینی فر
ماهیت و موطن صور تمثل‌یافته در نظریة جزای تکوینی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 47-72

رضا حسینی فر؛ سمیه امینی کهریزسنگی