نویسنده = مجتبی بهرامی پور اصفهانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرپذیری امام خمینی از سامانه سیر و سلوک در بیان قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

مجتبی بهرامی پور اصفهانی